کمک های اولیه

پرسش و پاسخ

در انجمن معتادان گمنام تازه وارد هستید ؟ در اینجا پاسخ مهمترین سوالات را پیدا خواهید کرد

!In preparation. Coming soon

Dieses Video ist auch auf sozialen Plattformen zu finden und darf geteilt werden.