فقط برای امروز

از کوه کاه ساختن                             29 دی

«وقتی از زندگی در زمان حال دست میکشیم، مشکلات ما به

 طرز نامعقولی بزرگ میشوند.»

کتاب پایه

v

ظاهراً برخی از ما در رویارویی با مشکلات از کاه کوه میسازیم. حتی برخی از ما که تا حدودی آرامش پیدا کردهایم، احتمالاً گاهی اوقات در دوران بهبودی خود مشکلی را بیش از حد بزرگ کردهایم و اگر هنوز هم این کار را انجام ندادهایم، احتمالاً به زودی انجام خواهیم داد!

وقتی در زندگی ذهن ما درگیر مسئلهای پیچیده شده است، اگر با هشیاری تمام چیزهایی را که به خوبی پیش میرود به یاد بیاوریم، کار درستی انجام دادهایم. شاید از اینکه قادر نخواهیم بود صورتحسابهای ماهانه را پرداخت کنیم، نگران باشیم. به جای اینکه ماشین حسابی در دست بگیریم و دائماً تعهدات مالی خود جمع بزنیم، از امور خود به منظور کاهش هزینهها فهرست تهیه میکنیم. پس از تهیه این فهرست کوچک، به کار فعلی خود ادامه میدهیم و به یاد میآوریم که تا وقتی سخت تلاش میکنیم، نیرویی برتر و مهربان از زندگی ما مراقبت خواهد کرد. 

گاهی اوقات مشکلات بزرگی اتفاق میافتد، اما نباید این مشکلات را به وجود آوریم. اعتماد به خداوندی مهربان که درک میکنیم، دیدگاه مناسبی را نسبت به اکثر مشکلات در نظر ما ایجاد میکند. دیگر نباید برای احساس هیجان نسبت به زندگی خود آشوب به پا کنیم. بهبودی ما، فرصتهای واقعی بیشماری را برای هیجان و ماجراهای هیجانانگیز در اختیار ما خواهد گذاشت.    

v

فقط برای امروز:  نگاه واقعبینانهای به مشکلات خود میاندازم و متوجه میشوم اکثر آنها جزیی و کوچک هستند. آنها را به همین منوال رها میکنم و از بهبودی خود لذت میبرم.


Text des ‘Nur für heute’

Copyright © 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc.

Digitale Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Narcotics Anonymous World Services, Inc.. Alle Rechte vorbehalten.