فقط برای امروز

15 آذر                                 رابطه عاشقانه و بهبودی

«روابط میتواند حوزه شدیداً دردناکی باشد.»

کتاب پایه

v

عشق برای برخی از ما مانند اکسیر است. هیجان یک رابطه عاشقانه جدید، فریبندگی داشتن رابطه‌ای صمیمی، احساس آزادی حاصل از اجازه دادن به خود برای آسیبپذیر شدنهمه اینها عواطف قدرتمندی هستند. اما نمیتوانیم فراموش کنیم که ما فقط از اعتیاد رهایی موقتی روزانه پیدا کردهایم. حفظ این رهایی موقتی روزانه باید در زندگی هر معتاد در حال بهبودی بالاترین اولویت باشد.  

ممکن است در رابطه خود شدیداً درگیر شویم. ممکن است دوستان قدیمی و راهنمای خود را در این فرآیند فراموش کنیم. سپس، وقتی اوضاع وخیم میشود، اغلب احساس میکنیم دیگر نمیتوانیم با افرادی که قبل از رابطه عاشقانه ما به ما کمک کردند، ارتباط برقرار کنیم. این باور میتواند زمینه لغزش را فراهم کند. از طریق انجام برنامه خود و حضور در جلسات به طور مداوم، اطمینان حاصل میکنیم که حتی وقتی عمیقاً در رابطهای عاشقانه غرق شدهایم، شبکهای از بهبودی را در اختیار داریم.    

تمایل ما برای برقراری رابطه عاشقانه طبیعی است. اما نباید فراموش کنیم که بدون برنامه خود، حتی سالمترین رابطه نیز ما را در برابر قدرت اعتیاد حفظ نمیکند. 

v

فقط برای امروز:  به خاطر تمایل خود به برقراری رابطه عاشقانه، بهبودی را نادیده  نخواهم گرفت.


Text des ‘Nur für heute’

Copyright © 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc.

Digitale Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Narcotics Anonymous World Services, Inc.. Alle Rechte vorbehalten.