فقط برای امروز

پذیرفتن زندگی همان طور که هست       ................    1 تیر

«در دوران بهبودی، پذیرفتن واقعیت را ضروری میدانیم. وقتی بتوانیم این کار را انجام دهیم، مصرف مواد را با قصد تغییر احساسات خود لازم نمیدانیم.»

کتاب پایه

v

مواد مخدر، ما را از رویارویی با نیروی کامل زندگی باز میداشت. وقتی مصرف مواد را قطع میکنیم و وارد بهبودی میشویم، مستقیماً با زندگی روبرو میشویم. شاید نومیدی، ناکامی یا خشم را تجربه کنیم. رویدادها ممکن است باب میل ما رخ ندهند. خودمحوری که در دوران اعتیاد خود پرورش دادیم، به احساسات ما نسبت به زندگی لطمه وارد کرده است؛ صرف نظر کردن از احساسات خود و پذیرفتن زندگی همان طور که هست، دشوار است.   

با کارکرد قدمهای دوازدهگانه معتادان گمنام پذیرفتن زندگی خود را یاد میگیریم. به شیوه تغییر نگرشهای خود پی میبریم و از نواقص شخصیتی خود رهایی پیدا میکنیم. دیگر لازم نیست حقیقت را تحریف کنیم یا از موقعیتها فرار کنیم. هر چه بیشتر اصول روحانی نهفته در قدمها را تمرین کنیم، پذیرفتن زندگی دقیقاً همان طور که به نظر ما میرسد، آسانتر خواهد شد.

v

فقط برای امروز:  با کارکرد قدمهای دوازدهگانه خویشتنپذیری را تمرین میکنم. 


Text des ‘Nur für heute’

Copyright © 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc.

Digitale Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Narcotics Anonymous World Services, Inc.. Alle Rechte vorbehalten.