فقط برای امروز

 شرکت در جلسات را ادامه بده                          11 خرداد

«وقتی به اینجا میآییم حتماً نباید پاک باشیم، اما پس از جلسه اول به تازهواردها توصیه میکنیم باز هم به جلسات برگردند و پاک هم برگردند. نباید منتظر افراط در مصرف یا محکومیت حبس باشیم و بعد از معتادان گمنام کمک بگیریم.»

کتاب پایه

v

تعداد بسیار اندکی از ما با تمایل سرشار به NA میآییم. برخی از ما بر اساس دستور دادگاه در اینجا حضور مییابیم. برخی از ما برای نجات خانوادههای خود آمدهایم. برخی دیگر در تلاش برای نجات شغلی که در مرز نابودی است به اینجا میآییم. مهم نیست چرا اینجا هستیم. مهم این است که اینجا هستیم.  

شنیدهایم که میگویند «اگر جسم را بیاورید، روح نیز به دنبال آن میآید.» شاید با نارضایتی به جلسات بیاییم. شاید یکی از افرادی باشیم که در ته اتاق دست به سینه مینشینیم و با تهدید به کسی که به طرف ما میآید خیره میشویم. شاید قبل از دعای پایانی، جلسات را ترک میکنیم.

اما اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، متوجه روشن شدن تدریجی ذهن خود میشویم. کم کم حصار خود را برمیداریم و هنگامی که دیگران صحبت میکنند، واقعاً گوش میدهیم. حتی شاید به حرفهای فردی که میتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم، گوش دهیم. فرآیند تغییر را آغاز میکنیم.

پس از مدتی در NA متوجه میشویم نه تنها ذهن ما وارد جلسات شده، بلکه مهمتر از آن قلب ما نیز وارد جلسات شده است. پس از این اتفاق معجزات واقعاً شروع میشود!  

v

فقط برای امروز:  سعی میکنم به آنچه که گفته میشود با روشن بینی گوش دهم.


Text des ‘Nur für heute’

Copyright © 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc.

Digitale Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Narcotics Anonymous World Services, Inc.. Alle Rechte vorbehalten.