دوازده مفهوم

مفاهیم خدماتی

دوازده مفهوم ما اصول راهنمای ساختار خدماتی ما هستند . مفاهیم خلاصه ای از تجربیات سخت چهل سال نخست انجمن ما را از طریق موضوعاتی مانند تعهد ، استقلال ، تفویض اختیار ، مسئولیت پذیری ، راهنمایی روحانی ، همکاری ، ارتباطات ، ذهن باز ، انصاف و امور مالی را به ما نشان میدهند . به طور کلی ، دوازده مفهوم اطمینان حاصل می کنند که ساختار خدماتی ما همیشه به خدمت اختصاص دارد ، نه حکومت .

دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

دوازده سنت معتادان گمنام گروههای مارا به خوبی در اداره امور گروهی خود راهنمائی کرده است. و این سنتها پایه و اساس خدمت در معتادان گمنام است و ما را از بسیاری از دامها که می توانستند ما را سرنگون نمایند ، دور نموده است. واحدهای مختلف خدماتی ما فقط خدمت می کنند . و برای مثال : آنها حکومت نمی کنند. ما از مباحث اجتماعی دوری می کنیم . ما هیچ یک از مسائلی را که بغضی از اعضایمان نسبت به آنها احساسات شدید دارند را نه رد می کنیم و نه تایید. برخورد ما با اعتیاد غیر حرفه ای است. و کاملا خود متکی هستیم. سنتها برای انجمن ما  راهنمائیهای ضروری و اساسی مورد نیاز را در سرتاسر توسعه و پیشرفتش ارائه نموده که برای همیشه لازم الاجرا می باشد.

دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام که در اینجا تشریح می گردد، بدین منظور تدوین شده است که در تمام سطوح مختلف خدماتی به کار گرفته شوند. ایده های روحانی قدما و سنتهای ما پایه و اساس به وجود آمدن این مفاهیم اند ، که دقیقا جهت رفع احتیاجات ساختار خدماتی انجمن به وجود آمده اند. مفاهیم گروههای ما را تشویق می کنند تا به ایده نهفته در سنتها دست یابند و همین طور ساختار خدماتی ما موثرتر و مسئولانه تر عمل کند.

این مفاهیم از روی تجربه ما طراحی شده اند و نباید آنها را به عنوان قانون جهت خدمت در معتادان گمنام شناخت ، بلکه خیلی ساده ، اصولی جهت راهنمائی هستند. ما وقتی که آگاهانه این مفاهیم را به کار می گیریم ، در می یابیم که خدمت کردن ما ثبات بیشتری دارد. هم چنانکه قدمها باعث ثبات زندگیمان و سنتها باعث ثبات و ایجاد گروههایمان گردیده است. مفاهیم دوازده گانه به خدمت کردن ما سمت و سو می دهد و در دسترس بودن پیام معتادان گمنام را برای هر معتادی که تمایل به قطع مصرف دارد تضمین می کند تا آنها نیز بتوانند تمرین زندگی را به شیوه ما شروع کنند.

۱– برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما ، گروههای معتادان گمنام ، گرد هم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات معتادان گمنام در کل گردد.

۲– مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمت در معتادان گمنام با گروههای معتادان گمنام می باشد.

۳– گروههای معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیتهایشان واگذار می کنند.

۴– رهبری موثر در معتادان گمنام ارزشی والا دارد. ویژگیهای رهبری هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرد.

۵– برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخگوئی به وضوح تعریف گردد.

۶– وجدان گروه وسیله ای روحانی است، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات تاثیر گذارد.

۷– همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به

طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند .

۸– ساختار خدماتی ما به انسجام و موثر بودن ارتباطاتمان بستگی مستقیم دارد.

۹– تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.

۱۰– هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته درخواست کند.

۱۱– بودجه معتادان گمنام باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲– در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.