چهار شنبه 21:00 - 22:00: Keep it ZIMple

انگلیسی','این جلسه میتواند با حضور اعضا انگلیسی زبان نیز ب


Meeting ID: 853 7125 8357

اطلاعات جلسات

  • این جلسه بر روی نیازهای تازه واردان در معتادان گمنام متمرکز میباشد
  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران

This meeting takes place online.

This Meeting is in Online Meetings

Send changes and updates per E-Mail to the Meeting list servant