جُمعه ۲۰:۰۰ - ۲۱:۳۰: Wunder geschehen

Location:

Wilhelmstraße 49 - 51, Aachen, NRW
Raum 13

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 3

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.