چهار شنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Lebenswiese

Location:

Vinzenzpforte
Neue Straße 16, 31134 Hildesheim, Niedersachsen

  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا
  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا
  • رعایت فاصله باید انجام پذیر باشد

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.