دوشَنبه ۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰: NA-Meeting

Location:

Alternative II
Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig, Sachsen
An Feiertagen kein Meeting möglich

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Ost

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.