سه‌شنبه ۱۸:۳۰ - ۲۰:۰۰: It works

Location:

In der KISS
Futterstr. 27, 66111 Saarbrücken, Saarland

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Südwest

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.