پَنج شَنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰: Wendepunkt

Location:

Backsteinschule
Kettwiger Str. 66, 45468 Mülheim an der Ruhr, NRW
2. Woche Arbeitsmeeting,

اطلاعات جلسات

  • زمان تنفس (هواخوری)
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 3

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstفورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.