یَکشَنبه ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰: Farsi Meeting جلسه فارسی

فلسه به زبان فارسی

Location:

Alte Feuerwache
Melchiorstr. 3, 50670 Köln, NRW
Branddirektion Gebäude - zweite Etage- Raum Nr.1

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.