سه‌شنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Kompass

Location:

Café Clean
Neustadt 61, 24939 Flensburg, Schleswig-Holstein
vorübergehend neue Adresse

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • لطفا از آوردن بچه خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.