جُمعه ۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰: NA Meeting

Location:

Lerchenstraße 22 1.OG, 24103 Kiel, Schleswig-Holstein
klingeln bei Kibis

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.