یَکشَنبه ۱۲:۱۵ - ۱۳:۴۵: Freiheit von Drogen

Location:

Altfridhaus der Caritas
Mülheimer Straße 202, 46045 Oberhausen, NRW

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.