سه‌شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰: Du bist nicht allein

Location:

Haus Bruderhilfe (1. Stock)
Söllingstrasse 106, 45127 Essen, NRW
am Pförtner vorbei im Multifunktions-Raum

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstفورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.