پَنج شَنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰: nimmi laide

Location:

R3,3 im EG mit Klingel, 68161 Mannheim, Baden-Württemberg

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Südwest

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.