پَنج شَنبه ۲۰:۰۰ - ۲۱:۱۵: Lebensfreude

Location:

Gemeindehaus
Am Stiftsplatz 9, 76829 Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
Behindertengerecht
Behindertengerecht das Meeting findet face to face statt

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 3

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Südwest

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.