جُمعه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: It works if you work it

Location:

Evangelische Heiland Kirchen Gemeinde
Domhofstr. 43, 53179 Bonn, NRW

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.