دوشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Hoffnung

Location:

Caritas St. Christophorus
Logenstraße 44, 67655 Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
an der Pforte klingeln, ggf. warten

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • مدیتیشن
  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Südwest

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.