جُمعه ۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰: Pavillon der Hoffnung

Location:

Drogenberatung
Maximilian-Kolbe-Str. 9, 44787 Bochum, NRW
(Eingang gegenüber Schmidtstraße 56-58)

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • زمان تنفس (هواخوری)
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.