جُمعه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۱۵: Nur für Heute

Location:

Drobs-Mitte
Bürgermeister-Smidt-Straße 35, 28195 Bremen
Eingang Falkenstr. benutzen (Eckhaus)
Während des Meetings muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

  • اعضا باید ماسک بینی و دهن بزنند
  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا
  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا
  • رعایت فاصله باید انجام پذیر باشد

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.