دوشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Ein neuer Anfang

Location:

Q1-Eins im Quartier
Halbachstraße 1, 44793 Bochum, NRW
Präsenz-Meeting

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • زمان تنفس (هواخوری)
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.