پَنج شَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Wie, Was, Warum

Location:

Evangelische Gemeinde Tempelhof
Alt Tempelhof 15, 12099 Berlin

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstفورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.