چهار شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰: Go Clean

Location:

Stadtteilzentrum
Lausitzer Str. 8, 10999 Berlin

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.