چهار شنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Männer der Mitte

Location:

Diakonie Selbsthilfe Kontaktstelle
Leopold Lukas Straße 15, 35037 Marburg, Hessen

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Mitte

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.