پَنج شَنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۱۵: Bayernwaldmeeting

Location:

Katholische Pfarr-und Stadtbücherei
Mönchhofstr 3, 94234 Viechtach, Bayern
Antoniussaal

  • اعضا باید ماسک بینی و دهن بزنند
  • رعایت فاصله باید انجام پذیر باشد

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است

فرمت

  • جلسه موضوع دار
  • Am 1. und 3. Donnerstag Themenmeeting / Am 2. und 4. Donnerstag Schrittemeeting / 15 Min. Pause während dem Meeting

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Süd

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.