یَکشَنبه ۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰: Es funktioniert

Location:

Nachbarschaftshaus Friedenau
Holsteinischen Straße 30, 12161 Berlin
ab April Sprechermeeting am 2. Sonntag im Monat

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstچگونگی عمل کرد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.