چهار شنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰: Farsi Meeting جلسه فارسی آرامش

فلسه به زبان فارسی

Location:

Arnulfstr.197, 80634 München, Bayern
3.Stock / Raum 311

  • اعضا باید ماسک بینی و دهن بزنند
  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا
  • ثبت مدارک(اسم و ادرس) اعضا

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Süd

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.