دوشَنبه ۲۰:۰۰ - ۲۱:۳۰: Farsi Meeting-(Clean leben Bremen)

فلسه به زبان فارسی

Location:

ambulante Suchthilfe
Bürgermeister-Smidt-Straße 35, 28195 Bremen
Teilnahme mit dem Rollstuhl ist Möglich

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

فرمت

  • پاک زیستن

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.