چهار شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰: Dietzenbach I

In deutscher Sprache

Location:

Dietzenbach I
Wilhelm-Leuschner-Straße 33, 63128 Dietzenbach, Hessen
Gerhard 0175/5620085

اطلاعات جلسات

  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Mitte

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.