دوشَنبه ۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰: Spritual Principles

انگلیسی','این جلسه میتواند با حضور اعضا انگلیسی زبان نیز ب

Location:

Bauhütte Kreuzberg
Friedrichstr. 18/19, 10969 Berlin

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • ausgewählte Kurztexte zu spirituellen Prinzipien aus der NA-Literatur
    (selected short texts about spritual principles from NA-literature)

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.