یَکشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰: Wie es funktioniert

Location:

Yorckshare
Yorckstrasse 26, 10965 Berlin
Sprecher-Schritte-Meeting

اطلاعات جلسات

  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • جلسه نشریه خوانی

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.