یَکشَنبه ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰: Kerzenschein-Meeting

Location:

Nachbarschaftszentrum, in der Odermann-Passage
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig, Sachsen
im Innenhof
1. Sonntag im Monat offenes Meeting, auch für nicht Süchtige.

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • فورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Ost

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.