پَنج شَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰: NA-Meeting

Location:

Stadtteilbüro
Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig, Sachsen
1. Donnerstag im Monat offenes Meeting, auch für nicht Süchtige

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

فرمت

  • فورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Ost

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.