پَنج شَنبه ۱۸:۳۰ - ۲۰:۰۰: Frauenmeeting

Location:

SEKIZ
Hermann-Elflein-Str. 11, 14467 Potsdam, Brandenburg

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن مواد غذائی خودداری کنید
  • فقط برای خانم ها
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Woche 3: Literatur/Schritte; Woche 4: Sprecherin/Audiostick; Woche 5: Literatur/Schritte

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.