یَکشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰: New Freedom

انگلیسی','این جلسه میتواند با حضور اعضا انگلیسی زبان نیز ب
In deutscher Sprache

Location:

Peace Museum
Blutgasse 3/1, 1010 Wien

اطلاعات جلسات

  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • فقط برای امروز

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Süd

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.