چهار شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰: Farsi Meeting جلسه فارسی

فلسه به زبان فارسی

Location:

Lichtblicke (Selbsthilfezentrum)
Tempelhofer Damm 133, 12099 Berlin

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • چگونگی عمل کرد

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.