سه‌شنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: NA Meeting in der St. Markus Gemeinde

Location:

St. Markus Gemeinde
Marchlewskistraße 40, 10243 Berlin

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstپرسش و پاسخ
  • Woche 3: Tradition des Monats

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.