سه‌شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰: Schritt für Schritt

Location:

Nachbarschaftshaus Friedenau
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه به همراه سخنران
  • Sonstدوازده قدم
  • Arbeitsmeeting in der 3. Woche des Monats

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.