دوشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: NA Meeting

Location:

Bahnhof Straße 41, 58095 Hagen, NRW
ab dem 08.08.2022 findet das MTG wieder statt.

اطلاعات جلسات

  • زمان تنفس (هواخوری)
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 3

فرمت

  • جلسه نشریه خوانی

Kontakt:

This meeting is in Gebiet West

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.