جُمعه ۱۸:۴۵ - ۲۰:۰۰: LGBTIQ+ / Rainbow Meeting

Location:

Mann-o-Meter
Bülowstr. 106, 10783 Berlin

اطلاعات جلسات

  • به همراه داشتن صندلی چرخدار بلا مانع است
  • دگر باشهای جنسی
  • این جلسه برای کلیه اعضا معتاد و همچنین غیر معتادان باز میباشد

فرمت

  • جلسه نشریه خوانی

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.