جُمعه ۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰: Farsi Meeting جلسه فارسی آرامش

فلسه به زبان فارسی

Location:

Landesstelle Berlin f. Suchtfragen
Gierkezeile 39, 10585 Berlin

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

فرمت

  • جلسه موضوع دار

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.