دوشَنبه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۳۰: Spirituelle Prinzipien

Location:

JeverNeun Jugend- und Familienzentrum
Jeverstr. 9, 12157 Berlin
Maske im Haus bis zum Platz;

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید
  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 4

فرمت

  • فورمت این جلسه در هر جلسه متغیر میباشد
  • 1. & 3. Woche Sprecher, sonst wechselndes Format;

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.